شرکت کشاورزی و بازرگانی طلیعه زرخوشه میهن ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای استان خراسان رضوی با همفکری و همکاری جمعی از دانش آموختگان علوم مختلف کشاورزی ، بازرگانی و صنایع تبدیلی با هدف مطالعه ، نوآوری ، تولید و بسته بندی محصولات غذایی وکشاورزی با کیفیت و اصیل ایرانی ، حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان ، ایجاد تحول در بسته بندی بر اساس سلایق و ذائقه اقوام و ملل مختلف و در نهایت معرفی برند زربوته به عنوان برندی دانش محور ، معتبر و قابل اعتماد به هم میهنان عزیز و سایر کشورها می باشد.

محصول شماره دو

شرکت کشاورزی و بازرگانی طلیعه زرخوشه میهن ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای استان خراسان رضوی با همفکری و همکاری جمعی از دانش آموختگان علوم مختلف کشاورزی ، بازرگانی و صنایع تبدیلی با هدف مطالعه ، نوآوری ، تولید و بسته بندی محصولات غذایی وکشاورزی با کیفیت و اصیل ایرانی ، حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان ، ایجاد تحول در بسته بندی بر اساس سلایق و ذائقه اقوام و ملل مختلف و در نهایت معرفی برند زربوته به عنوان برندی دانش محور ، معتبر و قابل اعتماد به هم میهنان عزیز و سایر کشورها می باشد.

محصول شماره سه

شرکت کشاورزی و بازرگانی طلیعه زرخوشه میهن ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای استان خراسان رضوی با همفکری و همکاری جمعی از دانش آموختگان علوم مختلف کشاورزی ، بازرگانی و صنایع تبدیلی با هدف مطالعه ، نوآوری ، تولید و بسته بندی محصولات غذایی وکشاورزی با کیفیت و اصیل ایرانی ، حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان ، ایجاد تحول در بسته بندی بر اساس سلایق و ذائقه اقوام و ملل مختلف و در نهایت معرفی برند زربوته به عنوان برندی دانش محور ، معتبر و قابل اعتماد به هم میهنان عزیز و سایر کشورها می باشد.